วธ.ระดมคิดเห็นตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในปท.จีน

ก.วัฒนธรรมจับมือจุฬาฯ จัดเสวนาใหญ่ตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในประเทศจีน เปิดรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนนาย

ก.วัฒนธรรมจับมือจุฬาฯ จัดเสวนาใหญ่ตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในประเทศจีน เปิดรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาช้านาน และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ของไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนอย่างต่อเนื่องหลายฉบับ สำหรับปี พ.ศ. 2562 – 2564 จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งขณะนี้ วธ.อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ฉบับใหม่ โดยจะเสนอให้ขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2565 – 2568 เพื่อให้รองรับกับการดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีนในปี 2568 ด้วย

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ปัจจุบันฝ่ายจีนได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น วธ.จึงจะมีการศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในประเทศจีน เพื่อเป็นหน่วยงานสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวจีน เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ดังนั้นวธ.จึงร่วมกับสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเสวนาระดมความคิดแนวทางการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในประเทศจีน (ผ่านระบบประชุมออนไลน์) ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เพื่อเปิดพื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและเครือข่ายวัฒนธรรมทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประเมินและสังเคราะห์เป็นข้อสรุปแนวทางในการดำเนินการของศูนย์วัฒนธรรมไทยในประเทศจีนต่อไป
“ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง และการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และนโยบายของวธ. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์และส่งเสริมเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก รวมทั้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไทย” นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ