บิ๊กปิงโชว์ผลงานชิ้นโบว์แดงยกระดับมาตรการฟอกเงินไทยสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 31 ส.ค.ที่ ป.ป.ง. พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขา ป.ป.ง.กล่าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาค

วันที่ 31 ส.ค.ที่ ป.ป.ง. พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขา ป.ป.ง.กล่าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 กลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Group on Money Laundering; APG) ได้เผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยปีนี้ประเทศไทยได้รับความชื่นชมว่ามีผลการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมายเพิ่มขึ้น 4 ข้อ ในเรื่องความร่วมมือภายในประเทศ มาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงินตัวแทน ข้อกำหนดในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย การดำเนินการกับประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและก่อการร้าย และข้อกำหนดในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังสามารถคงระดับผลประเมินในเรื่องที่มาตรฐานสากลมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก ๓ ข้อ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศลำดับต้นๆ ของโลกที่มีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในขณะที่ประเทศอื่นๆ อาทิ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกมองโกเลีย และบังกลาเทศ ถูกลดระดับลงในการนี้ ประเทศไทยได้รับการประเมินด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดีขึ้นจากเดิม 27 ข้อ เป็น 31 ข้อ จากทั้งหมด 40 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 61.15 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการประเมินครั้งก่อนเมื่อปี 2560 ที่ได้เพียงร้อยละ 56.18 ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในการมีมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและทัดเทียมกับนานาประเทศอันทำให้ภาพลักษณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดีขึ้นในสายตาประชาคมโลกนอกจากนี้ นานาชาติต่างชื่นชมประเทศไทยจากการที่สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเชิงรุก
ในการสืบสวนสอบสวนขยายผลจนนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่าสามร้อยล้านบาทจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าซึ่งเป็นความผิดหนึ่งในความผิดมูลฐาน จนได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะประเทศที่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาไซเตส
พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง นั่งเก้าอี้เลขาธิการ ปปง. ทำหน้าที่กุมบังเหียนองค์กรแห่งนี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องผ่านการประเมินดังกล่าวข้างต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสากลของประเทศ จึงได้เร่งรัดกวดขันการดำเนินการอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การตัดวงจรท่อน้ำเลี้ยงขององค์กรอาชญากรรม รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติ
และการก่อการร้าย จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีเป้าหมายที่จะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่
การเป็นสมาชิก FATF ได้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างเป็นรูปธรรม

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ