อาจารย์"มทร.สุวรรณภูมิ"คว้ารางวัลSmartAgro-MachineryDIProm2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดประกวด “รางวัลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ประจำปี 2564” Smart Agro-Machinery DIProm 2021 เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม กระบวนการผลิตและเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ได้นำผลงานเข้าร่วมประกวด คือ ผลงานเครื่องขอดเกล็ดปลาอัตโนมัติ วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี เป็นของอาจารย์เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์ ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และผลงานอาจารย์พิรุณ ชมศรี เครื่องกลั่นสมุนไพรน้ำมันหอมระเหย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับใบประกาศนียบัตร รางวัลต้นแบบ Smart Agro-Machinery DIProm 2021

ด้าน อาจารย์เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร กล่าวว่า ตนและอาจารย์ในสาขาได้นำผลงานเข้าร่วมประกวด โดยผลงานของตนคือ เครื่องขอดเกล็ดปลาอัตโนมัติ ส่วนอาจารย์พิรุณ ชมศรี ได้ส่งผลงานเครื่องกลั่นสมุนไพรน้ำมันหอมระเหย ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นกว่า 115 ทีม ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม กระบวนการผลิตและเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะอย่างมืออาชีพ ผลการประกวด พบว่า เครื่องขอดเกล็ดปลาอัตโนมัติ ได้รับโล่รางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง เป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และผลงานเครื่องกลั่นสมุนไพรน้ำมันหอมระเหย ของอาจารย์พิรุณ ชมศรี ได้รับใบประกาศนียบัตร รางวัลต้นแบบ Smart Agro-Machinery DIProm 2021

อาจารย์เฉลิมขวัญกล่าวเพิ่มเติมว่า การนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร เป็นแนวทางในการต่อยอดและขยายผลการยกระดับและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม มทร.สุวรรณภูมิ นั้นพร้อมสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน เพื่อยกระดับและพัฒนาแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะสู่การเป็นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะอย่างมืออาชีพ


เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ