องคมนตรีและคณะฯติดตามงานศูนย์ศึกษาฯเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2564 ศูนย์

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา
วันที่ 8 กันยายน 2564 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2564 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม คือ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 เรื่องการประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560 – 2564 ในส่วนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน กปร. และประสานการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการดำเนินงานดังนี้ 1) ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 130 เรื่อง ประกอบด้วย ด้านปรับปรุงบำรุงดิน ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และด้านป่าไม้ 2) การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ อาทิ พัฒนาฐานการเรียนรู้และปรับปรุงจุดสาธิต จำนวน 13 ฐานเรียนรู้ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการเกษตร พันธุ์ไม้ผลให้แก่โรงเรียนต่างๆ โดยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จำนวน 20 กลุ่ม รวม 246 ราย ได้แก่ กลุ่มอาชีพด้านการเกษตร การเพาะเห็ด ประมง สมุนไพร การแปรรูปผลผลิต และศิลปาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ เพื่อรวบรวมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและจัดจำหน่าย โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สมาชิกนำไปปฏิบัติ 3) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (บ่อน้ำตื้น) ให้แก่เกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำฯ 4) ส่งเสริมหมู่บ้านขยายผล “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” โดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ร่วมกับช้างได้อย่างสมดุล และ5) ส่งเสริมแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ ต่อไป

สำหรับในปี 2564 สำนักงาน กปร. ได้พิจารณางบประมาณให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปรับรูปแบบการอบรมเป็นออนไลน์ จำนวน 6 หลักสูตร รวมทั้งได้จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น โครงการกล้าอิ่มสุข โดยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชผักชนิดต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในพื้นที่รอบศูนย์ฯ มาจำหน่าย ทางระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม จิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน โดยสนับสนุนต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่ชุมชน หมู่บ้านรอบศูนย์ หน่วยงานราชการ และสนับสนุนแคปซูลฟ้าทะลายโจร จำนวน 20,250 แคปซูล สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง จำนวน 2,000 ขวด สบู่อาบน้ำ จำนวน 700 ก้อน และน้ำยาล้างจาน จำนวน 30 แกลลอน ให้แก่ศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางขยายผลองค์ความรู้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงาน กปร. รวมทั้งช่องทางยูทูป เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศูนย์บริการการฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการศึกษาดูงาน จัดทำแปลงทดสอบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่ 23 ไร่ มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เช่น การปลูกพืชสมุนไพรและเครื่องเทศผสมผสานร่วมกับพืชหลักเชิงธุรกิจ แปลงแสดงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่และการเลี้ยงปลากินพืช เป็นต้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการ ส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการพัฒนาอาชีพการเกษตร อาทิ ให้บริการฝึกอบรมและฝึกอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวน 17 หลักสูตร มีผู้เข้ารับบริการ รวม 896 ราย เช่น การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การปรับปรุงบำรุงดิน การทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น รวมถึงให้การสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ แก่เกษตรกร พร้อมทั้งให้บริการศึกษาดูงานแก่เกษตรกร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 3,846 ราย มีการส่งเสริมและขยายผลเกษตรกรสู่เกษตรกรต้นแบบ ปัจจุบันมีเกษตรกรตัวอย่างรวม 268 ราย ในพื้นที่ 4 อำเภอ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ อาทิ จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรของศูนย์ฯ เป็นต้น
โดยการดำเนินงานของทั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และศูนย์สาขา ได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดเพื่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow