ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

วันนี้ (29 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นก

วันนี้ (29 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดี แก่ทางราชการ จำนวน 114 ราย ดังนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ