มทร.ธัญบุรีเปิด"ธนาคารหน่วยกิต"โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รับเทียบโอนความรู้-ประสบการณ์ เปิดรับบุคคลทั่วไป ทั้งจบประถมฯ มัธยมฯ กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ป.ตรี

รับเทียบโอนความรู้-ประสบการณ์ เปิดรับบุคคลทั่วไป ทั้งจบประถมฯ มัธยมฯ กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ป.ตรี หรือไม่ได้เรียน เข้าโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน 41 หลักสูตร 11 คณะ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หรือที่เรียกว่า ธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับทั้งหมด 41 หลักสูตร จาก 11 คณะด้วยกัน คือ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะการแพทย์บูรณาการทั้งนี้ โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เปิดรับบุคคลทั่วไป บุคคลภายนอก บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี ทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า รวมทั้งผู้ที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาหรือไม่มีคุณวุฒิการศึกษา ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th/CreditBank ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 หรือสอบถามโทร. 02 549 3690

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ