ทีเส็บกระตุ้นตลาดไมซ์ไตรมาสสุดท้ายขยายเวลาขอรับเงินสนับสนุน

สำหรับตลาดไมซ์ในไตรมาสสุดท้ายในทุกมิติของปี 2564 นี้ ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (อง

สำหรับตลาดไมซ์ในไตรมาสสุดท้ายในทุกมิติของปี 2564 นี้ ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้จับมือภาคีส่งเสริมการจัดประชุมในประเทศภายใต้แนวคิด One Company One Meeting ส่วนหอการค้าเตรียมแคมเปญหอทั่วไทย ประชุมเมืองไทยช่วยชาติ ผลักดันองค์กรเร่งใช้สิทธิ์ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า ขยายเวลาขอรับการสนับสนุนต่อเนื่องถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หลังพบมีผู้เตรียมจัดประชุมกว่าพันราย หวังกระจายรายได้กว่า 200 ล้านบาท คาดมีหน่วยงานและองค์กรขอรับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นในช่วงท้ายปี เมื่อหลายจังหวัดเริ่มเปิดเมืองและประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า จากการเริ่มดำเนินงานโครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า ขึ้นในปี 2563 ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม 15,000 บาท และ 30,000 บาท เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะธุรกิจการจัดประชุม และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจำนวน 20 ล้านบาท และได้รับการตอบรับที่ดีเกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกว่า 237 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2564 ทางทีเส็บจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนอีกจำนวน 20 ล้านบาท พร้อมพัฒนาระบบการขอรับการสนับสนุนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านแพลตฟอร์ม ThaiMICEConnect.com ซึ่งเป็น e-MICE Marketplace ที่สมัครเข้าใช้บริการได้ง่าย ช่วยลดขั้นตอนขององค์กร ปัจจุบันมีผู้ขอรับการสนับสนุนและอนุมัติแล้วรวม 788 งาน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 และแสดงความจำนงมากกว่า 1,000 งาน แบ่งเป็นกิจกรรม ได้แก่ การอบรม 30.13% การประชุม 19.11% การสัมมนา 14.81% กิจกรรมศึกษาดูงาน 13.49% กิจกรรมในชุมชน 8.64% กิจกรรมเพื่อสังคม 4.21% การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 1.74% ตามลำดับ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว ทำให้เห็นว่าภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด แต่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังคงให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสัมมนาตลอดจนกิจกรรมที่ช่วยสร้างทีมเวิร์คและผลิตภาพ (Productivity) ให้กับองค์กร และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศมากขึ้น ในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้ทางทีเส็บ จึงได้ผนึกกำลังพันธมิตรกระตุ้นการจัดประชุมสัมมนาภายใต้แนวคิด 1 องค์กร 1 กิจกรรม หรือ One Company One Meeting เพื่อผลักดันให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ จัดประชุมอย่างน้อยองค์กรละ 1 ครั้ง โดยหอการค้าไทยเตรียมเชิญชวนสมาชิกร่วมใช้สิทธิ์ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่าผ่านแคมเปญ หอทั่วไทย ประชุมเมืองไทยช่วยชาติ ด้านสมาคมโรงแรมไทยเองที่มีเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศจะนำแนวคิดนี้ไปใช้เพื่อการส่งเสริมการขาย ขณะเดียวกันก็ยังมีทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ที่พร้อมจะช่วยกันเชิญชวนสมาชิกในเครือข่ายให้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยด้วย แต่จากข้อจำกัดด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่และมาตรการห้ามจัดประชุมเกิน 30 คน ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้องค์กรชะลอการเดินทางและการจัดงาน จึงไม่สามารถใช้สิทธิ์จากการสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ ทางทีเส็บจึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาขอรับการสนับสนุน จากเดิมวันที่ 15 กันยายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีการจัดกิจกรรมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพราะการประชุมสัมมนาในประเทศยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญหลักในการกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และทำให้ ecosystem ของอุตสาหกรรมไมซ์ยังคงขับเคลื่อน เป็นการกระตุ้นการเดินทางของตลาดไมซ์ในประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดให้มีความยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียว มุ่งเน้นการประชุมสัมมนาภาครัฐและเอกชนเป็นกลไกขับเคลื่อนพร้อมกับการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีมาตรการผ่อนคลายด้านการรวมกลุ่มบุคคลได้เกิน 30 คน อาทิ เชียงใหม่ อุดรธานี พิษณุโลก ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี เป็นต้นนอกจากนี้ ในมิติอื่นๆ ทีเส็บยังมีแคมเปญสื่อสารจัดงานไมซ์ทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ รวมถึงการร่วมมือกับกลุ่มบริษัท DMC (Destination Management Company) ในการออกแบบ 10 เส้นทาง ไมซ์สร้างสรรค์ ใน 10 เมืองไมซ์ซิตี้ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ กระตุ้นและขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมในทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพราะพบว่าผู้จัดงานเริ่มสนใจเกณฑ์การเดินทางใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ เดินทางสะดวก ทำกิจกรรมได้ ช่วยกระจายรายได้ให้ชุมชน ง่ายต่อการบริหารจัดการ และที่สำคัญคือความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยสามารถคลิกขอใบเสนอราคาได้ง่าย ๆ ในเส้นทางที่สนใจผ่านทาง www.thaimiceconnect.com เช่นเดียวกัน คาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากการที่หลายจังหวัดเริ่มเปิดเมืองให้มีการจัดกิจกรรมได้ และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงส่วนผู้ที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการ ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 15,000 บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 1 วัน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และ 30,000 บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน สำหรับการจัดกิจกรรมองค์กร ได้แก่ การประชุม การสัมมนา การอบรม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในชุมชน ยื่นขอรับการสนับสนุนล่วงหน้า 9 วันก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaimiceconnect.com, Facebook : Thai MICE Connect หรือ Line : @thaimiceconnect และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 0 2793 3456 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ