วิทยาลัยการดนตรีมบส.ชวนรร.มัธยมเซ็นMOUสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการ-วิชาชีพดนตรี

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดโอกาสพร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับสถานศึ

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดโอกาสพร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ที่สนใจพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพดนตรี รวมถึงการสร้างเครือข่ายแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดนตรี เพียงแค่แจ้งความประสงค์ร่วมจัดทำ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” หรือ MOU กับทางวิทยาลัยการดนตรีเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยทางวิทยาลัยการดนตรี มบส. จะส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการและวิชาชีพดนตรี โดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการวิชาการตามที่ต้องการ เช่น จัดโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง ดนตรีให้แก่ครู นักเรียน บุคลากร ตามความต้องการและความเหมาะสม ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ อาทิ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีรวมทั้ง การจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมดนตรี พิจารณารับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อทางด้านดนตรีในวิทยาลัยการดนตรี มบส. ภายใต้ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และยังพิจารณาส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายใต้การดูแล ของครูพี่เลี้ยงหรือพี่เลี้ยงผู้ควบคุมการฝึกฯ ตามจำนวนที่เหมาะสม รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนรู้ในด้าน การเรียนการสอน ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านการวิจัย ฯลฯ โรงเรียนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด สิทธิ ประโยชน์พิเศษต่างๆ ได้ที่ลิงก์ …https://drive.google.com/file/d/1BA8VPqW5kDEem4ZKhAY76rzomw417uvr/view?f… และสามารถกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับวิทยาลัยการดนตรี มบส. ได้ที่ลิงก์ …https://forms.gle/N15Ln5yUAvQMpJMw9 ทั้งนี้ สิ้นสุดการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร.0-81274-2130

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ