ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง'สิงห์ชัยทนินซ้อน'ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

วันที่ 16 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ มีพระบ

วันที่ 16 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ