หน่วยแพทย์พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์ฉีดวัคซีนพระราชทานให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอบัวเชด

วันที่ (20 กันยายน 64) เวลา 13.30 น ที่หอประชุมโรงพยาบาลบัวเชด นายพิศาล เค้ากล้านายอำเภอบัวเชด นายป

วันที่ (20 กันยายน 64) เวลา 13.30 น ที่หอประชุมโรงพยาบาลบัวเชด นายพิศาล เค้ากล้านายอำเภอบัวเชด นายประทีป ตลับทอง ผอ. โรงพยาบาลบัวเชด นายวงศ์สิทธิ์ ริมงาม หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอบัวเชด นางพยอม ปัดภัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงาน ปฐมภูมิองค์รวมโรงพยาบาลบัวเชด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และ หัวหน้า รพสต.ทุกตำบลของอำเภอบัวเชด เยี่ยมให้กำลังใจผู้รับการฉีคชีน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ที่จุด บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ที่โรงพยาบาลพยาบาลบัวเชด

โดยที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญ ของการเร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระสงฆ์ นักบวชและผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาค ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ ได้รับสนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จำนวน 2,500 โดส สำหรับให้บริการประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง พระสงฆ์ นักบวช ในอำเภอต่าง ๆพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,500 ราย โดยมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 – 21กันยายน 2564 ซึ่งในวันนี้ได้ทำการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน ให้กลุ่มเป้าหมาย ที่โรงพยาบาลบัวเชด จำนวน 62 ราย 62 โดส วันนี้ มียายไสย สมร อายุ 79 ปี หมู่ที่ 8 บ้านป่ะเดียด ต. บัวเชด ผู้ป่วยติดเตียง มารับบริการ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow