กรมโรงงานเดินหน้าเร่งกำจัดขยะติดเชื้อแก้ปัญหาขยะล้น

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลัง ครม.มีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงาน

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลัง ครม.มีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อ โดยให้เร่งดำเนินการนำขยะติดเชื้อไปเผาในโรงงานที่มีความพร้อมและศักยภาพ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดเป็นการชั่วคราว ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 จึงได้บูรณาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศเร่งรัดดำเนินการเป็นการด่วน เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ ครม.โดยหลังจากประเทศไทยเจอการระบาดของโรคโควิด-19 สถานพยาบาลต่างๆ ไม่สามารถรองรับคนป่วยได้เพียงพอ จึงได้มีการสร้างโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย หรือสถานกักกันตัวต่างๆ ซึ่งสถานที่เหล่านี้ได้มีขยะติดเชื้อตกค้างสะสมรอรับไปทำลายเป็นจำนวนมาก เกินกว่ากำลังที่สาธารณสุขจะดำเนินการได้ จึงได้มีการประสานหารือกันระหว่างสาธารณสุข อุตสาหกรรม และหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะบูรณาการการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อร่วมกัน จนเป็นที่มาของมติ ครม.สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานที่มีเตาเผา และมีความพร้อม เพื่อรับขยะติดเชื้อไปกำจัดให้หมด ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆทุกขั้นตอน ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยขณะนี้กรมโรงงานได้ให้ความเห็นชอบโรงงานทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถรับขยะติดเชื้อมากำจัดได้ ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่การคัดแยก รวบรวมบรรจุจัดเก็บ และซีลที่ต้นทางตลอดจนการขนส่ง กรมอนามัยจะเป็นผู้กำกับดูแลทั้งหมด และกระทรวงอุตสาหกรรมจะกำกับดูแลในขั้นตอนของการรับขยะติดเชื้อเข้าสู่เตาเผา ตลอดจนเผาตามหลักเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดอย่างเคร่งครัด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ