สภาเกษตรกรฯขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรปี64ผ่านระบบZoom215ครั้ง

วันที่ 17 ก.ย.64 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดข

วันที่ 17 ก.ย.64 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ประชาชนต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อช่วยลดการระบาดของไวรัส สภาเกษตรกรแห่งชาติก็ต้องปรับตัวเว้นระยะห่างเช่นกัน ส่งผลให้การประชุมต่างๆตามภารกิจที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้เดินหน้าต่อไปโดยไม่ชะงักงัน อีกทั้ง พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เห็นชอบให้การประชุมทางไกลผ่าน Zoom Cloud Meetings สามารถดำเนินการได้

ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรได้รับการประสานเพื่อจัดการประชุมระบบ Zoom Cloud Meetings ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 215 ครั้ง แยกเป็น การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด จำนวน 31 ครั้ง/การประชุมคณะทำงานและการประชุมอื่นๆโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 132 ครั้ง/การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ประสานการทำงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 52 ครั้ง อาทิเช่น การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ,การจัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์,การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำกัด,การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร,การประชุมทิศทางการขับเคลื่อน(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก,การอบรมออนไลน์ “พัฒนานักสื่อสารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ,

การประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม,การประชุมนำเสนอนวัตกรรมภาคต่างๆ,การสัมมนา “ห่วงโซ่อุปทานไทยก้าวไกลด้วย FTA”,การประชุม GAP ทุเรียน/โกโก้ การประชุมจับคู่เจรจาธุรกิจ Online กับผู้นำเข้ากระทรวงการต่างประเทศ,การประชุม คอก.กลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ,การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก,การจัดแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร,การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อการบริโภค ฯลฯ เป็นต้น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow