ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโครงการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัด

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทองสำนักงานประชาสัมพั

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายตามโครงการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัด โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ซึ่งปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และติดตามข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การรับข่าวสารที่ถูกต้องมีความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อเท็จจริง ถูกต้อง ตรงกัน อันเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีให้เกิดขึ้น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัด มีภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ แก่ประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ในการสื่อสารขยายผลข้อมูล ลงสู่พี่น้องประชาชน ได้รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างกว้างขวาง นางวีรวรรณ ดัดเพ็ชร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า วันนี้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จึงได้จัดทำโครงการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัด กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่าย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง กรมประชาสัมพันธ์ กับเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนมีความเข้าใจ ประเด็นการพัฒนาจังหวัด อ่างทอง และนโยบายของรัฐบาล มากขึ้น กำหนดจัดจำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 20 คน ในวันนี้ กลุ่มเป้าหมาย เป็นสถานีวิทยุชุมชน ผู้สื่อข่าวทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น รวม 21 คน โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อนำสู่ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow