วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐมทร.พระนครรับนศ.ป.เอก-โท

วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาจบปริญญาตรีต้องการศึก

วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาจบปริญญาตรีต้องการศึกษาต่อปริญญาโท-ปริญญาเอก ภาคการเรียนที่ 2/2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารแห่งรัฐ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารแห่งรัฐ ที่เน้นการสร้างผู้นำประเทศยุคใหม่ที่มีคุณภาพแตกต่าง เรียนนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ หลักสูตร 3 ปี มีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด โดยปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติม 0 2665 3777 ต่อ 6074-5 และ 061 994 9266 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://csa.rmutp.ac.th/home หรือ facebook : วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow